Algemene Voorwaarden

Algemene bedrijfsgegevens

Speurlijn.nl is een handelsnaam van Doggy's uitlaatservice te Deventer
E-mailadres: info@speurlijn.nl
KvK-nummer: 08208195
Btw-identificatienummer: NL153867681B01

IBAN: NL60KNAB0256771308
Het afhalen van producten is uitsluitend op afspraak mogelijk in Deventer

Speurlijn.nl is een handelsnaam van Doggy's uitlaatservice. In deze voorwaarden wordt speurlijn.nl aangeduid als Doggy's uitlaatservice. In deze voorwaarden wordt de afnemer van het product aangeduid als klant. De klant kan zowel een zakelijke afnemer als een particuliere afnemer zijn.

 1. Toepasselijkheid
  1. Op alle bestellingen, aanbiedingen en diensten van Doggy's uitlaatservice zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op website van Speurlijn.nl.
  2. Het accepteren van een aanbieding, het doen van een bestelling of opdracht geven tot een dienst houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
  3. Naast deze algemene voorwaarden kan Doggy's uitlaatservice aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie of dienst. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
  4. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de klant ongeacht of de voorwaarden van de klant in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van Doggy's uitlaatservice.
 2. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. De koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod van Doggy's uitlaatservice via internet of anderszins. Acceptatie vindt pas plaats door ontvangst van de bestelling via een schriftelijke orderbevestiging.
  2. Doggy's uitlaatservice is gerechtigd bestellingen of diensten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, zonder opgave van redenen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Doggy's uitlaatservice dit mede binnen vijf dagen na ontvangst van de bestelling.
 3. Prijzen
  1. Alle prijzen op de website worden zowel inclusief als exclusief BTW getoond en zijn zonder verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen.
  2. Doggy's uitlaatservice behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
  3. De producten en diensten van Doggy's uitlaatservice worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.
  4. Voor de producten en diensten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website speurlijn.nl onder voorbehoud van type op drukfouten. Doggy's uitlaatservice heeft het recht, voor levering de klant te informeren als dit het geval is.
 4. Betaling
  1. De levering vindt plaats, nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden door middel van IDEAL, via overboeking vooraf op onze rekening of contant bij afhalen. Het afhalen van producten en de contante betaling is uitsluitend op afspraak mogelijk op onze speurlocatie in Deventer.
  2. Levering op factuur is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen beide partijen nader overeengekomen wordt. Deze factuur dient binnen zeven dagen na factuurdatum voldaan te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. Indien de klant de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Doggy's uitlaatservice verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
  4. Doggy's uitlaatservice is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Doggy's uitlaatservice hiertoe is overgegaan is hij gerechtigd bij de klant de incassokosten in rekening te brengen.
 5. Levering en nalevering
  1. Indien op voorraad worden producten, op maandag en donderdag verzonden.
  2. Leveringen worden uitsluitend compleet geleverd, tenzij anders overeengekomen.
  3. De door Doggy's uitlaatservice opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding. De klant kan de bestelling wel annuleren. Wanneer producten bij een van onze leveranciers speciaal voor de klant besteld is, is het niet mogelijk de bestelling te annuleren, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
  4. De producten reizen voor risico van Doggy's uitlaatservice. De klant draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
  5. Speurlijn.nl/Doggy's uitlaatservice is niet aansprakelijk voor het invullen van verkeerde gegevens (bijv. postcode, adres etc) bij u bestelling waardoor de levering niet goed verloopt of niet geleverd kan worden. Speurlijn.nl/ Doggy's uitlaatservice zal dan ook geen nieuwe producten hiervoor sturen of geld retourneren omdat wij niet verantwoordelijk zijn voor het invullen van de gegevens van u. 
  6. De klant is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreken daarvan worden de producten door PostNL opgeslagen.
  7. Als de klant bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze retour gestuurd naar Doggy's uitlaatservice. In geval de klant de producten geweigerd heeft of ze binnen 3 weken niet heeft afgehaald van de door de TPG Post op te geven opslagplaats, heeft Doggy's uitlaatservice het recht de klant een factuur te sturen van de door Doggy's uitlaatservice gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 20,-
  8. Op dit moment worden alleen pakket verstuurd binnen Nederland en Belgie. Verzenden naar het buitenland is op dit moment nog niet mogelijk.
 6. Ruilen of retourneren
  1. Ruilen of retourneren van een product dient binnen 7 dagen, gerekend vanaf de dag van de bezorging, en kan uitsluitend na schriftelijk overleg met Doggy's uitlaatservice.
  2. Doggy's uitlaatservice neemt alleen ongebruikte producten in de originele en onbeschadigde verpakkingen retour. Tevens dienen de producten vrij te zijn van hondenharen.
  3. Indien het artikel of de verpakking beschadigd is, incompleet of hondenharen bevat, is Doggy's uitlaatservice vrij een bedrag hiervoor in rekening te brengen afhankelijk van de grootte van de schade.
  4. Het retour sturen van producten is voor eigen risico en kosten van de klant.
  5. Bij het retour sturen van een product ontvangt de klant van Doggy's uitlaatservice het aankoopbedrag minus, de door Doggy's uitlaatservice gemaakte, verzendkosten retour. Dit bedrag wordt gecrediteerd binnen vijf werkdagen na ontvangst en beoordeling van het product door Doggy's uitlaatservice.
  6. Wanneer de klant een artikel wil ruilen, betaald de klant voor het opnieuw verzenden van de levering. Tenzij Doggy's uitlaatservice de klant een verkeerd artikel heeft toegestuurd of een artikel is vergeten te verzenden. Uitgezonderd zijn artikelen die niet op voorraad zijn.
 7. Garantie
  1. Doggy's uitlaatservice staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
  2. Doggy's uitlaatservice hanteert de door de producent/leverancier gehanteerde garantietermijn voor de geleverde producten.
  3. Op hondenspeelgoed geeft Doggy's uitlaatservice geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
  4. De klant kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
   1. indien de klant de producten heeft verwaarloosd. Onder verwaarlozing valt ook kauw en bijtschade, aangebracht door een hond of ander dier,
   2. indien de klant wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Doggy's uitlaatservice zijn verricht,
   3. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, door laten vallen, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende onheilen,
   4. indien het apparaat niet op de gebruikelijke wijze dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden,
   5. bij normale slijtage van een product veroorzaakt door normaal (dagelijks) gebruik,
   6. indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld,
   7. zonder geldige aankoopnota, of kopie van de aankoopnota.
 8. Product informatie en klachten
  1. Alle afbeeldingen, tekeningen, teksten, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, grondstoffen, opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
  2. Wanneer de klant een klacht heeft over de diensten of een product van Doggy's uitlaatservice, dient de klant deze schriftelijk in te dienen.
  3. Wanneer de klant het product voor beoordeling en/of reparatie wilt opsturen dient de klant ervoor te zorgen dat het product in originele verpakking retour wordt gestuurd. Doggy's uitlaatservice is niet aansprakelijk voor transportschade. De kosten voor de verzending van het product van de klant naar Doggy's uitlaatservice zijn voor de klant. Doggy's uitlaatservice zal de klacht in behandeling nemen en zal de klant via email de uitkomst communiceren. Wanneer de klacht gegrond is heeft de klant recht op vergoeding van de gemaakte verzendkosten.
 9. Aanbiedingen
  1. Alle op de website van Doggy's uitlaatservice vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan en zolang de voorraad strekt.
  2. Doggy's uitlaatservice behoudt zich het recht voor prijswijzingen door te voeren in de aanbiedingen.
 10. Eigendomsvoorbehoud
  1. Het eigendom van geleverde producten door Doggy's uitlaatservice gaat pas over, wanneer de volledige koopsom is voldaan. Het risico ter zaken van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 11. Aansprakelijkheidsbeperking
  1. Doggy's uitlaatservice aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan honden, mensen of andere levende wezens, welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.
  2. Doggy's uitlaatservice is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.
 12. Overmacht
  1. Doggy's uitlaatservice heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussen komst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Doggy's uitlaatservice gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 13. Overige bepalingen
  1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland, deze uitspraak zal bindend zijn.